RODO

Załącznik nr 1 do Regulaminu NINATEKI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU NINATEKA.PL

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy unijne w zakresie ochrony danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli RODO). RODO ujednolica i w sposób bezpośredni reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo danych naszych użytkowników i subskrybentów jest dla nas najwyższym priorytetem. W szczególności kluczową kwestią jest zagwarantowanie prawidłowej realizacji praw osób, których dane dotyczą.

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników Serwisu NINATEKA.PL oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny (FINA), będący właścicielem tego Serwisu, przekazuje Użytkownikom Serwisu niniejszą Politykę Prywatności, w której wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane i zabezpieczane.

FINA przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu lub przed zarejestrowaniem Konta, Użytkownik Serwisu powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

1. Czym jest RODO?

RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Rozporządzenie to ma na celu rozszerzenie ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

2. Definicje polityki prywatności Serwisu NINATEKA.PL: Do niniejszej Polityki Prywatności znajdują zastosowanie definicje znajdujące się w Regulaminie NINATEKI, w tym należy odnotować następujące terminy: 

 1. „Polityka Prywatności” – niniejszy dokument, a więc Politykę prywatności Serwisu NINATEKA.PL”.
 2. „Usługodawca” lub „FINA” oznacza Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny;
 3. „Serwis” oznacza serwis internetowy VOD znajdujący się pod adresem www.ninateka.pl, funkcjonujący na platformie internetowej w celu realizacji zadań statutowych FINA, którego wydawcą jest FINA;
 4. NINATEKA” oznacza serwis internetowy VOD (ang. Video on Demand – wideo na żądanie) udostępniający Materiały - treści audialne i audiowizualne, składające się z m.in. z materiałów audialnych oraz audiowizualnych;
 5. „Użytkownik” oznacza osobę, która ogląda lub odsłuchuje   plik cyfrowy Materiału lub jego fragment za pośrednictwem NINATEKI, na zasadach przewidzianych w Umowie i Regulaminie serwisu internetowego VOD - NINATEKA.PL lub w innym celu korzysta z Serwisu (w tym w celach informacyjnych);
 6. „Hasło” oznacza ciąg znaków ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do zamówionej usługi, unikatowe połączenie dwóch danych (określeń, znaków) oznaczających danego Użytkownika, jakie zostały określone przez niego podczas Rejestracji w Serwisie;
 7. „Rejestracja” oznacza wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Usługodawcy danych osobowych Użytkownika niezbędnych do udostępnienia Użytkownikowi dodatkowych możliwości m.in. dostępu do materiałów tylko dla zalogowanych Użytkowników lub udostępnienie możliwości odtworzenia materiałów płatnych;
 8. „Konto” oznacza obszar w Serwisie dostępny dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu adresu e-mail i hasła), za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, a także może on dokonywać oraz podejmować działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie (np. zmianę typu konta, itp.). Posiadanie Konta jest niezbędne dla korzystania m.n. z możliwości zakupu płatnych Materiałów ),
 9. „Umowa o świadczenie Usługi” lub „Umowa” oznacza umowę udzielenia dostępu do Materiałów zawieraną na odległość drogą elektroniczną między Użytkownikiem a FINA lub Producentem;
 10. „Usługa” oznacza nieodpłatną lub odpłatną audiowizualną usługę medialną świadczoną drogą elektroniczną w ramach Serwisu polegającą na udostępnianiu przez Usługodawcę Materiałów znajdujących się w katalogu NINATEKA drogą elektroniczną w formie transmisji na żywo (live straming), a także na żądanie Użytkownika w miejscu i czasie przez siebie wybranym formie transmisji w technologii przesyłu strumieniowego  (video on demand) z zastosowaniem systemów teleinformatycznych, umożliwiających transmisję danych za pośrednictwem sieci publicznych, bez możliwości pobierania i zapisu oraz zwielokrotniania Materiałów, świadczoną na zasadach określonych w Regulaminie .„Regulamin serwisu internetowego VOD - NINATEKA.PL” oznacza regulamin organizacyjny Serwisu, aktualny na dzień dokonywania, przez Usługodawcę, danej czynności przetwarzania danych osobowych, do której odnosi się Polityka Prywatności.

3. Kto jest administratorem Państwa Danych Osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny (FINA) z siedzibą w Warszawie, adres: Wałbrzyska 3/5, kod pocztowy: 02-739 Warszawa.

4. Jakie są podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych przez administratora?

Zgodnie z art. 5 RODO przetwarzanie danych osobowych powinno odbywać się zgodnie z zasadami:

a) legalności – dane osobowe są przetwarzane przy spełnieniu wszystkich wymogów prawa, w tym w szczególności posiadania jednej z podstaw przetwarzania, o których mowa w art. 6 i 9 RODO;

b) rzetelności – dane są przetwarzane przy dopełnieniu zgodności z prawem na każdym etapie przetwarzania;

c) przejrzystości – charakter operacji przetwarzania danych osobowych wykonywanych przez administratora musi być jasny dla osób, których dane dotyczą;

d) ograniczenia celu – dane są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z celami dla których zostały zebrane;

e) minimalizacji danych – dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne przy realizacji celów, dla których są przetwarzane;

f) prawidłowości – dane są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;

g) ograniczenia przechowywania – dane są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane.

h) integralności i poufności – dane są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych;

i) rozliczalności – Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów RODO i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie.

5. Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych na podstawie RODO, przysługuje Użytkownikowi Serwisu:

 • prawo dostępu do danych osobowych (w tym prawo do uzyskania kopii danych);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób (dotyczy to w szczególności osób, które wyraziły zgodę na świadczenie usługi „Newsletter” poprzez formularz kontaktowy, zamieszczony na stronach internetowych należących do FINA lub zarządzanych przez FINA);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Czyje Dane osobowe gromadzimy?

Administrator gromadzi dane osobowe Użytkowników Serwisu, w tym od:

 • Użytkowników Serwisu posiadających Konto (zarejestrowanych);
 • użytkowników Serwisu nieposiadających Konta (niezarejestrowanych);
 • osób, które kontaktują się z FINA za pośrednictwem Serwisu;
 • osób, które kontaktują się z FINA za pośrednictwem portali społecznościowych, aplikacji innych firm lub podobnych technologii.

7. W jaki sposób gromadzimy Państwa Dane osobowe?

Uzyskujemy Dane osobowe, które Użytkownicy Serwisu nam je dobrowolnie ujawniają. Na przykład gromadzimy Dane osobowe, gdy Użytkownicy Serwisu:

 • zakładają Konto w Serwisie;
 • korzystają z Usług;
 • odwiedzają nasze strony internetowe;
 • wypełniają jeden z naszych formularzy internetowych;
 • kontaktują się z nami lub proszą o informacje w inny sposób;
 • odwiedzają naszą siedzibę;
 • wypełniają ankietę;
 • komunikują się z nami za pośrednictwem portali społecznościowych, aplikacji innych firm lub podobnych technologii.

8. Jakie Dane osobowe zbieramy?

FINA może gromadzić od Użytkownika Serwisu szereg Danych osobowych, takich jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres zamieszkania,
 • dane osobowe przekazywane nam przez Użytkowników Serwisu w ramach prowadzonej z Państwem komunikacji,
 • loginy podane w chwili tworzenia Konta Użytkownika Serwisu,
 • hasła do Konta Użytkownika,
 • adresy IP zarejestrowanego Użytkownika Serwisu,
 • numeru ID właściwego dla danego Użytkownika zarejestrowanego,
 • informacje o Użytkowniku Serwisu udostępniane przez przeglądarkę internetową,
 • poziom wykształcenia Użytkownika Serwisu (uczeń, student, nauczyciel),
 • miejsce pracy Użytkownika Serwisu (szkoła w której nauczyciel uczy),
 • numeru konta bankowego Użytkownika (w przypadku Usług odpłatnych),
 • numeru kart płatniczych Użytkownika (w przypadku Usług odpłatnych),
 • numeru NIP Użytkownika (w przypadku żądania wystawienia faktury w związku ze świadczeniem Usług odpłatnych).

 

Kiedy Użytkownicy Serwisu korzystają z Serwisu, zbieramy pewne standardowe informacje, które są wysyłane przez  przeglądarkę Użytkownika Serwisu do naszej witryny. Są to informacje techniczne, takie jak: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, język, ustawienie strefy czasowej, czasy dostępu i wszelkie odsyłające adresy stron internetowych.

9. Cele, dla których przetwarzamy Państwa Dane osobowe

Przetwarzamy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 •  zawieranie i wykonywanie umów o świadczenie Usługi oraz świadczenie Usługi

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. b RODO (akceptacja regulaminu Serwisu).

 • prowadzenie badań, promocji i marketingu Usług

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu FINA tj. ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz dopasowywania informacji do zainteresowań Użytkowników).

 • przekazywanie Użytkownikom Serwisu biuletynów elektronicznych

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika Serwisu na otrzymywanie biuletynów).

 • komunikowanie się z Użytkownikami Serwisu

Podstawa prawna przetwarzania to, zależnie od rodzaju zapytania, art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. w przypadku wykonywania praw z rękojmi), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (np. w przypadku rozpatrywania reklamacji w związku z zawartą umową na Usługę) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu FINA tj. zapewnienie działania Serwisu oraz wysokiej jakości usług).

 • umożliwienie udziału w loteriach, konkursach i warsztatach organizowanych przez FINA

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przesyłanie informacji o loteriach, konkursach i warsztatach organizowanych przez FINA) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu FINA tj. prowadzenie działalności edukacyjnej oraz informacyjnej w ramach statutowych celów działalności FINA).

 • administrowanie Serwisem i pomoc w ulepszaniu Serwisu i usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu FINA tj. ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz dopasowywania informacji do zainteresowań Użytkowników).

 • przeprowadzanie analiz w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu FINA tj. ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz dopasowywania informacji do zainteresowań Użytkowników).

 • zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem i przepisami

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązków prawnych FINA).

 • obrony lub dochodzenia roszczeń przez Administratora w stosunku do Użytkowników Portalu

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu FINA tj. ochrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń).

10. Bezpieczeństwo Danych osobowych

Podejmujemy dostępne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony  Danych osobowych Użytkowników Serwisu przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub wykorzystaniem, przypadkową utratą i nieupoważnionym dostępem, nieuprawnioną modyfikacją lub ujawnieniem.

11. Przechowywanie Danych osobowych

 • Będziemy przechowywać  Dane osobowe Użytkowników Serwisu tak długo, jak będą one potrzebne do celów określonych powyżej, a zatem okres ten może różnić się w zależności od Państwa kontaktów z nami. Jeżeli nie będzie uzasadnionej potrzeby przechowywania Państwa danych, zostaną one usunięte. W odniesieniu do danych osobowych objętych udzieloną zgodą Użytkownika Serwisu na przetwarzanie danych, dane te będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika Serwisu. 

12. Prawa, które przysługują Użytkownikom Serwisu

Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych przyznają określone prawa osobom fizycznym w odniesieniu do Danych osobowych ich dotyczących, które są w posiadaniu Administratora (wskazane w pkt. 5 powyżej). Jeśli chcą Państwo np. zażądać kopii Danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat lub zażądać poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych, prosimy o wysyłanie pisemnych wniosków na adres Administratora.

Jeżeli Użytkownik Serwisu zdecyduje, że nie chce otrzymywać od FINA biuletynów oraz informacji na które wyraził wcześniej zgodę – pocztą elektroniczną, telefonicznie lub listownie – może zrezygnować z otrzymywania takich informacji, klikając łącze „zrezygnuj” znajdujące się na dole każdej  wiadomości e-mail zawierającej przedmiotowy biuletyn bądź informację i aktualizując preferencje, lub kontaktując się z nami pod adresem: [email protected].

13. Uzyskiwanie dostępu do informacji i ich korygowanie

Dokładność i aktualność informacji i danych jest dla nas bardzo ważna. Nieścisłe lub niekompletne informacje mogą mieć wpływ na nasze kontakty z Użytkownikami Serwisu. Prosimy o poinformowanie FINA o wszelkich zmianach, które mogą być wymagane w Państwa danych osobowych kontaktując się z nami pod adresem: [email protected].

14. Zmiany w niniejszej Informacji

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zmienionej Informacji w Serwisie lub stronach internetowych zarządzanych przez FINA.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu, można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem pocztowym siedziby Administratora, jak również adresem pocztowym Administratora przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, 02-739 Warszawa oraz elektronicznie poprzez adres e-mail: [email protected].

Szczegółowe zasady dotyczące polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych u Administratora są wprowadzone na podstawie odpowiedniego Zarządzenia Dyrektora FINA.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator danych osobowych 

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Administratorem danych osobowych jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie (02-739), przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, NIP: 5213784838, REGON: 367467328 („Administrator”). 

Inspektor ochrony danych (IOD) 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych („IOD”), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: [email protected] we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się: 

 • zawieranie i wykonywanie umów o świadczenie usługi oraz świadczenie usługi (Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. b RODO (akceptacja regulaminu Serwisu).
 • prowadzenie badań, promocji i marketingu Usług (Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu FINA).
 • przekazywanie Użytkownikom Serwisu biuletynów elektronicznych (Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika Serwisu). 
 • komunikowanie się z Użytkownikami Serwisu (Podstawa prawna przetwarzania to, zależnie od rodzaju zapytania, art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. w przypadku wykonywania praw z rękojmi), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (np. w przypadku rozpatrywania reklamacji w związku z zawartą umową na Usługę) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu FINA).
 • umożliwienie udziału w loteriach, konkursach i warsztatach organizowanych przez FINA (Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przesyłanie informacji o loteriach, konkursach i warsztatach organizowanych przez FINA) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu FINA).
 • administrowanie Serwisem i pomoc w ulepszaniu Serwisu i usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu (Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu FINA).
 • przeprowadzanie analiz w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych (Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu FINA)
 • zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem i przepisami (Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • obrony lub dochodzenia roszczeń przez Administratora w stosunku do Użytkowników Portalu (Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Rodzaje danych osobowych Użytkowników Serwisu przetwarzanych przez Administratora

FINA może gromadzić od Użytkownika Serwisu szereg danych osobowych, takich jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres zamieszkania,
 • dane osobowe przekazywane nam przez Użytkowników Serwisu w ramach prowadzonej z Państwem komunikacji,
 • loginy podane w chwili tworzenia Konta Użytkownika Serwisu,
 • hasła do Konta Użytkownika,
 • adresy IP zarejestrowanego Użytkownika Serwisu,
 • numeru ID właściwego dla danego Użytkownika zarejestrowanego,
 • informacje o Użytkowniku Serwisu udostępniane przez przeglądarkę internetową,
 • poziom wykształcenia Użytkownika Serwisu (uczeń, student, nauczyciel),
 • miejsce pracy Użytkownika Serwisu (szkoła w której nauczyciel uczy),
 • miejsce pracy Użytkownika Serwisu (szkoła w której nauczyciel uczy),
 • numeru konta bankowego Użytkownika (w przypadku Usług odpłatnych),
 • numeru kart płatniczych Użytkownika (w przypadku Usług odpłatnych),
 • numeru NIP Użytkownika (w przypadku żądania wystawienia faktury w związku ze świadczeniem Usług odpłatnych).

Kiedy Użytkownicy Serwisu korzystają z Serwisu, zbieramy pewne standardowe informacje, które są wysyłane przez przeglądarkę Użytkownika Serwisu do naszej witryny. Są to informacje techniczne, takie jak: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, język, ustawienie strefy czasowej, czasy dostępu i wszelkie odsyłające adresy stron internetowych.

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane:

 • przez okres wynikający z przepisów prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas,
 • przez okres niezbędny do ochrony interesów Administratora,
 • przez okres konieczny dla obrony lub dochodzenia roszczeń przez Administratora w stosunku do Użytkowników Serwisu,
 • w odniesieniu do pozostałych celów opartych na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, przez okres ważności tych celów albo do czasu zgłoszenia sprzeciwu,
 • w odniesieniu do danych osobowych objętych udzieloną zgodą Użytkownika Serwisu – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika Serwisu.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a w szczególności upoważnieni pracownicy i zleceniobiorcy Administratora, osoby zajmujące się obsługą Serwisu oraz strony internetowej mieszczącej się pod adresem „Ninateka.pl”, podmioty którym powierzone zostało prowadzenie analiz statystycznych aktywności Użytkowników Systemu, podmioty, którym należy udostępnić dane w celu wykonania obowiązku prawnego, konsultanci prawni a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do realizacji celów przetwarzania oraz innym podmiotom na podstawie wyrażonej zgody Użytkownika Serwisu.

Przekazywanie danych poza EOG 

Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Profilowanie

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

Prawa osoby, której dane dotyczą:

W odniesieniu do przekazanych Administratorowi danych osobowych, przysługuje Użytkownikom Serwisu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii oraz żądania ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem,
 • przeniesienia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się IOD w sposób opisany powyżej. 

Obowiązek podania danych

Podanie danych w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego i adresu i adresu a-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia przez Administratora usług, w tym dostępu do zbiorów Administratora, oraz kontaktowania się z Panią/Panem celem informowania o bieżących wydarzeniach organizowanych przez Administratora w ramach realizacji celów statutowych. Podanie danych w zakresie imienia i nazwiska jest także niezbędne do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora.