Regulamin

Regulamin

Regulamin Serwisu VOD NINATEKA

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług dostępnych w Serwisie, w szczególności określa zasady, zakres i warunki świadczenia usługi dostępu do płatnych oraz bezpłatnych treści w postaci materiałów audialnych i audiowizualnych dostępnych w Serwisie VOD NINATEKA  przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, 02-739 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK102/2017.

Regulamin niniejszy jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.ninateka.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

Każdy Użytkownik wraz z rozpoczęciem korzystania z Usługi zobowiązany jest do zapoznania się, akceptacji i do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 1. Definicje

 1. „Usługodawca” lub „FINA” oznacza Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, 02-739 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK102/2017, posiadającą numer identyfikacji podatkowej 521-378-48-38, adres e-mail: [email protected];
 2. „Serwis”, „Serwis VOD NINATEKA”, „NINATEKA” oznacza serwis internetowy VOD ( Video on Demand – wideo na żądanie) znajdujący się pod adresem www.ninateka.pl, którego wydawcą jest FINA, funkcjonujący na platformie internetowej w celu realizacji zadań statutowych FINA, udostępniający Materiały - treści audialne i audiowizualne;
 3. „Użytkownik” oznacza osobę, która korzysta z Serwisu, w tym ogląda lub odsłuchuje plik cyfrowy Materiału lub jego fragment za pośrednictwem NINATEKI, na zasadach przewidzianych w Umowie i Regulaminie;
 4. „Materiał” oznacza pojedynczy materiał audialny lub audiowizualny stanowiący utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062.) i podlegający ochronie zgodnie z przepisami wskazanej ustawy w formie pliku cyfrowego udostępniany przez Serwis podczas transmisji na żywo (live streaming) lub na żądanie (video on demand) przez Usługodawcę lub Producenta w ramach NINATEKI, odpłatnie lub nieodpłatnie do korzystania zgodnie z warunkami umów zawartych przez FINA lub Producenta, w tym licencyjnych lub uprawnieniami wynikającymi z innych tytułów; odpłatność lub nieodpłatność wskazana jest przy prezentacji Materiału w NINATECE;
 5. „Producent” oznacza podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne do Materiału lub prawo jego dystrybucji, udostępniający Materiały za pośrednictwem NINATEKI na warunkach określonych w Regulaminie;
 6. „Hasło” oznacza ciąg znaków ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do zamówionej usługi, unikatowe połączenie dwóch danych (określeń, znaków) oznaczających danego Użytkownika, jakie zostały określone przez niego podczas Rejestracji w Serwisie;
 7. „Rejestracja” oznacza wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Usługodawcy danych osobowych Użytkownika niezbędnych do udostępnienia Użytkownikowi dodatkowych możliwości, m.in. dostępu do Materiałów tylko dla zalogowanych Użytkowników lub udostępnienie możliwości odtworzenia materiałów płatnych;
 8. „Konto” oznacza obszar w Serwisie dostępny dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu adresu e-mail i Hasła), za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, a także może on dokonywać oraz podejmować działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie (np. zmianę typu konta, itp.). Posiadanie Konta jest niezbędne dla korzystania m.in. z możliwości zakupu płatnych Materiałów;
 9. „Operator płatności” oznacza Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, KRS 0000296790;
 10. „Opłata” oznacza kwotę pieniężną wnoszoną przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy za pośrednictwem Operatora płatności, zgodną z indywidualną ceną (brutto) każdorazowo określoną przy materiale odpłatnym, której uiszczenie umożliwia korzystanie przez Użytkownika z Materiału odpłatnego w określonym czasie dostępu.
 11. „Regulamin” oznacza niniejszy dokument, wraz z załącznikami, określający zasady udostępniania przez Usługodawcę treści cyfrowych w postaci utworów audialnych i audiowizualnych regulujący zasady, zakres i warunki korzystania z NINATEKI przez Użytkownika oraz wszelkie jego aktualizacje i zmiany, udostępniony nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi pod adresem https://ninateka.pl/stopka/regulamin/, w sposób, który umożliwia zapoznanie się z jego treścią jeszcze przed zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 12. „Umowa o świadczenie Usługi” lub „Umowa” oznacza umowę udzielenia dostępu do Materiałów zawieraną na odległość drogą elektroniczną między Użytkownikiem a FINA lub Producentem; „Treść Umowy wyznaczają: (i) warunki podane w trakcie procesu zakupowego (takie jak wybrane przez Użytkownika Materiały, a w przypadku usług odpłatnych, również cena za ich udostępnienie, oraz czas, przez który Użytkownik ma możliwość oglądania Materiałów), (ii) treść oświadczeń (w tym zgód) wyrażonych przez Użytkownika podczas procesu zakupowego (np. zgoda na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia udostępnienia treści cyfrowych, skutkująca utratą prawa odstąpienia od Umowy), (iii) postanowienia niniejszego Regulaminu.
 13. „Usługa” oznacza nieodpłatną lub odpłatną audiowizualną usługę medialną świadczoną drogą elektroniczną w ramach Serwisu polegającą na udostępnianiu przez Usługodawcę Materiałów znajdujących się pod adresem ninateka.pl drogą elektroniczną w formie transmisji na żywo (live streaming), a także na żądanie Użytkownika w miejscu i czasie przez siebie wybranym w formie transmisji w technologii przesyłu strumieniowego  (video on demand) z zastosowaniem systemów teleinformatycznych, umożliwiających transmisję danych za pośrednictwem sieci publicznych, bez możliwości pobierania i zapisu oraz zwielokrotniania Materiałów, świadczoną na zasadach określonych w Regulaminie;
 14. Polityka Prywatności Serwisu – dokument opisujący szczegółowe zasady, tryb i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu, w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać Regulamin. Z chwilą podjęcia korzystania z Usługi nieodpłatnej, która nie wymaga Rejestracji, pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną. W takim wypadku Użytkownik (niezarejestrowany) rozpoczynając korzystanie z Usługi oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Aktywacja Materiału jest równoznaczna z udzieleniem licencji niewyłącznej przez Usługodawcę lub Producenta na korzystanie przez Użytkownika z Materiału na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Z chwilą Rejestracji Użytkownik zawiera Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, w ramach której zyskuje możliwość z korzystania z dodatkowych funkcjonalności (możliwość odtworzenia materiałów odpłatnych) jak dostęp do materiałów udostępnionych wyłącznie użytkownikom zalogowanym.
 3. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika niezarejestrowanego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem, akceptacji jego postanowień i zobowiązaniu do ich przestrzegania, a przez Użytkownika zarejestrowanego jest uzależnione od złożenia przez tego Użytkownika następujących oświadczeń:
 4. o zapoznaniu się z Regulaminem, akceptacji jego postanowień i zobowiązaniu do ich przestrzegania,
 5. o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (RODO),
 6. o prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym (w przypadku Użytkowników zarejestrowanych),
 7. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez FINA jako administratora, zgodnie z § 11 Regulaminu oraz Polityką Prywatności Serwisu, stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 8. Dane podane przez Użytkownika mogą zostać zweryfikowane przez Usługodawcę.
 9. Z NINATEKI mogą korzystać osoby, które ukończyły 13 rok życia. Jeżeli Użytkownik ukończył 13 rok życia, lecz nie ukończył 18 roku życia, powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami Regulaminu z rodzicem lub opiekunem prawnym, aby upewnić się, że Użytkownik i jego rodzic lub opiekun prawny rozumieją oraz akceptują Regulamin. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem Serwisu tylko za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 10. Osoby zamieszczające komentarze w Serwisie czynią to na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

§ 3. Opis Usługi

 1. Usługą oferowaną przez Serwis jest możliwość oglądania Materiałów wybranych przez Użytkownika z zasobów NINATEKI na zasadzie „video na żądanie” („video on demand”, „VoD”) lub w formie transmisji na żywo (live streaming). Korzystanie z Usługi może być odpłatne lub nieodpłatne.
 2. Za pośrednictwem NINATEKI Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiału poprzez uruchomienie projekcji Materiału w formie transmisji w technologii przesyłu strumieniowego (ang. „dynamic streaming”).
 3. Udostępniając Materiały Usługodawca określa kategorię wiekową, adekwatną do danego Materiału, w tym czy Materiał dostępny jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Materiałów dla określonych grup Użytkowników, w szczególności dla osób poniżej 18 roku życia, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Materiały dostępne w NINATECE posiadają polską wersję językową. Wybrane Materiały są dostępne w innych wersjach językowych. Wybrane materiały są także dostępne z udogodnieniami dla Użytkowników z niepełnosprawnościami sensorycznymi, takimi jak: tłumaczenie migowe, audiodeskrypcja czy transkrypcja.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Materiałów udostępnianych w Serwisie, bądź zmiany zasad udostępniania, w szczególności do wprowadzenia odpłatności za dany Materiał albo jej zniesienia.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do terytorialnego ograniczenia dostępu do Materiałów ze względu na ograniczenia terytorialne posiadanej od podmiotów trzecich licencji.

§ 4. Zasady korzystania z Materiałów - licencja

 1. Użytkownik może korzystać z Materiałów na podstawie licencji udzielonej przez Usługodawcę lub Producenta tych Materiałów.
 2. Umowa licencyjna zawierana jest między Producentem jako licencjodawcą oraz Użytkownikiem jako licencjobiorcą. Usługodawca nie jest stroną licencji pomiędzy Użytkownikiem a Producentem, chyba że Umowa dotyczy Materiałów, których Producentem lub współproducentem jest Usługodawca. Wyłączną odpowiedzialność za każdy Materiał, zawarte w nim treści oraz gwarancje prawidłowego korzystania z Materiału oraz za wszelkie roszczenia Użytkownika lub innej osoby związane z Materiałem ponosi Producent danego Materiału.
 3. Licencja upoważnia Użytkownika do korzystania z Materiału/-ów na żądanie w miejscu i czasie przez siebie wybranym w formie transmisji w technologii przesyłu strumieniowego  (ang. video on demand) lub w formie transmisji na żywo (live streaming) bez możliwości ich pobierania i zapisu oraz zwielokrotniania Materiału/-ów, i bez możliwości korzystania w ramach jakiejkolwiek działalności gospodarczej i komercyjnej, z tym zastrzeżeniem, że wybrane Materiały będą dostępne do odtworzenia w trybie offline w aplikacjach mobilnych. Licencja udzielana jest na czas trwania Umowy i jest licencją niewyłączną.
 4. Licencja upoważnia Użytkownika do korzystania z Materiału/-ów bez ograniczeń terytorialnych, z wyłączeniem Materiałów które mogą być dostępne tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Użytkownik nie ma prawa korzystać z Materiałów w inny sposób niż określony Regulaminem, w szczególności Użytkownik nie ma prawa ich zwielokrotniać, utrwalać, modyfikować, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać i prezentować, w całości bądź we fragmentach.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt uzasadnionych roszczeń Usługodawcy, Producenta oraz osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw wskutek niewłaściwego korzystania z Materiałów lub nieprzestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 5. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z NINATEKI

 1. Usługa może posiadać wynikające z licencji ograniczenie terytorialne (geolokalizacyjne), tj. niektóre Materiały mogą być dostępne wyłącznie dla Użytkowników logujących się z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i identyfikowanych polskim IP.
 2. Wymagania techniczne korzystania z NINATEKI obejmują: dostęp do sieci Internet, komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową, posiadanie konta e-mail, komputer Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji „cookies” i JavaScript. W celu prawidłowego odtwarzania Materiałów w ramach aplikacji www Serwisu wymagany jest: komputer z systemem operacyjnym Windows z przeglądarką Microsoft Edge 93.0.961.38+ / Chrome 94.0.4606.41+/ Mozilla Firefox 92.0+ / Opera, komputer z systemem operacyjnym Linux z przeglądarką Chrome / Safari / Opera, komputer z systemem operacyjnym MacOS z przeglądarką Safari 14.1.2+ / Chrome 94.0.4606.31; telefon komórkowy z systemem Android w wersji 7.0 i wyżej w celu poprawnego działania dedykowanej aplikacji mobilnej lub z zainstalowaną przeglądarką Chrome w celu odtworzenia Serwisu poprzez stronę www; telefon komórkowy z systemem operacyjnym iOS w wersji 12.0 i wyżej w celu poprawnego działania dedykowanej aplikacji mobilnej lub z zainstalowaną przeglądarką Safari w celu odtworzenia Serwisu poprzez stronę www; Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Użytkownik akceptuje ww. wymagania bez zastrzeżeń i jest odpowiedzialny za spełnienie tych wymogów, przyjmując jednocześnie do wiadomości, że mogą one ulec zmianie.
 4. Materiały odtwarzane są za pośrednictwem odtwarzacza multimediów umieszczonego na stronie Serwisu.
 5. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Materiałów (np. zakłócenia w odbiorze) ani parametrów jakości odtworzenia danego Materiału w zakresie, w jakim są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Usługodawcy, w tym od urządzenia, na którym dany Materiał jest odtwarzany.
 6. Transmisja danych związana z odtwarzaniem Materiałów objętych Umową ani koszty z nią związane, nie wchodzą w zakres Umowy zawartej z Usługodawcą i obciążają Użytkownika, stosownie do łączącej go umowy z operatorem, z którego usług w tym zakresie korzysta.
 7. Funkcjonowanie Serwisu wymaga cyklicznego monitoringu technicznego, poprawek i konserwacji, co może spowodować czasowe przerwy w jego działaniu.

 

§ 6. Zawarcie Umowy, rejestracja i korzystanie z Serwisu

 1. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników Usługi zgodnie z Regulaminem.
 2. Dostęp do Usługi, która polega na nieodpłatnej prezentacji Materiału uzyskiwany jest przez Użytkownika poprzez otwarcie odpowiedniej strony www Serwisu. Z chwilą skorzystania z Usługi, która nie wymaga dokonywania Rejestracji, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. W takim przypadku Użytkownik korzystając z Usługi oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.
 3. Dostęp do Materiałów odpłatnych wymaga uprzedniej rejestracji w Serwisie, a w przypadku Użytkownika posiadającego Konto - zalogowania do Serwisu.
 4. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
 5. Rejestracja wymaga uprzedniego prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego i zalogowania. Jednocześnie utworzone zostaje indywidualne Konto Użytkownika w NINATECE. Konto umożliwia Użytkownikowi dokonywanie zamówień, wpłat oraz odtwarzanie Materiałów odpłatnych.
 6. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są prawdziwe oraz że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności Serwisu stanowiącą załącznik do Regulaminu i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta po wprowadzeniu w formularzu poprawnego adresu e-mail oraz Hasła, które Użytkownik ustala we własnym zakresie podczas rejestracji w Serwisie. W razie zapomnienia Hasła istnieje możliwość odzyskania go za pomocą formularza odzyskiwania Hasła. Użytkownik otrzyma przypomnienie pocztą elektroniczną na adres, który został zdefiniowany podczas Rejestracji w Serwisie.
 8. Użytkownik zobowiązuje się utrzymywać Hasło w tajemnicy.
 9. Uzyskanie dostępu do Materiału odpłatnego następuje na podstawie zamówienia składanego na stronie Serwisu. Złożenie zamówienia następuje z chwilą naciśnięcia przez Użytkownika wskazanego przycisku. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie uznania środków na rachunku bankowym Usługodawcy.
 10. Użytkownik w ramach dystrybucji Materiałów odpłatnych otrzyma możliwość dostępu do wskazanych przez niego Materiałów po odnotowaniu przez Serwis uiszczenia opłaty za zamówiony Materiał, dokonanej przez Użytkownika:
 11.  
  1. kartą płatniczą,
  2. przelewem bankowym,
  3. w formie płatności przelewem on line za pośrednictwem Operatora Płatności,
 12. Usługa dostępu do Materiałów odpłatnych świadczona jest w sposób 
   transakcyjny, tzn. Użytkownik po dokonaniu Opłaty, zgodnie z ceną (brutto) podaną w opisie Materiału, otrzymuje dostęp do wybranego przez siebie pojedynczego Materiału z katalogu NINIATEKI. Czas dostępu do Materiału dla Użytkownika zostanie wskazany w trakcie zakupu. W tym okresie Użytkownik może wielokrotnie korzystać z Materiału zgodnie z warunkami Regulaminu. Aktywacja Materiału jest równoznaczna z udzieleniem licencji niewyłącznej przez Usługodawcę lub Producenta na korzystanie przez Użytkownika z Materiału zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 13. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Materiałów odpłatnych zgodnie z warunkami Regulaminu.
 14. Informacja o dokonanej transakcji (podsumowanie transakcji) potwierdzająca zawarcie Umowy, jak również potwierdzenie wyrażenia przez Użytkownika zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy, jeśli taką zgodę wyraził, zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika, za pomocą którego dokonuje logowania w Serwisie.
 15. Dystrybucja Materiałów odpłatnych jest dozwolona dla zalogowanych Użytkowników w ramach jednego konta Użytkownika tylko na jednym urządzeniu równocześnie.
 16. W przypadku nieodnotowania przez Serwis opłaty za dostęp do Materiału, do którego to Materiału dostęp jest odpłatny, dostęp nie zostanie przydzielony.
 17. Usunięcie Konta przez Użytkownika z przyczyn niedotyczących Usługodawcy nie uprawnia go do żądania zwrotu płatności za aktywowane już usługi będące w trakcie realizacji.
 18. Usługodawca nie odpowiada za szkody mogące powstać w wyniku utraty hasła lub udostępnienia go innym osobom lub jego przejęcia przez osoby trzecie, w przypadku, kiedy nie ponosi winy za takie udostępnienie lub przejęcie.
 19. Użytkownik, który nie wykorzystał dostępu do opłaconego Materiału w określonym terminie nie ma prawa do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany dostęp do treści.

§ 7. Ceny i płatności za Materiały odpłatne

 1. Wszystkie ceny w Serwisie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Ceny określone są indywidualnie dla każdego odpłatnego Materiału w jego opisie. Cena jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
 2. Użytkownik dokonujący płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinien uwzględnić ewentualne koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację Usługi.
 3. Użytkownik może uregulować płatność za usługę płatną tylko w kanale elektronicznym za pośrednictwem Operatora Płatności. Płatność może być zrealizowana kartą płatniczą lub przelewem on-line.
 4. Usługodawca nie pobiera informacji o numerach kart kredytowych Użytkownika dla płatności on-line.
 5. Usługodawca nie odpowiada za błędne działanie serwisu Operatora Płatności. Wszelkie reklamacje związane z działaniem ww. serwisu Użytkownik może kierować do administracji Operatora Płatności.
 6. Faktura VAT wystawiana jest na żądanie Użytkownika. Żądanie Użytkownik przesyła na adres [email protected] w terminie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiła realizacja zamówienia.

 

§ 8. Prawa własności intelektualnej

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:
 2.  
  1. NINATEKA oraz Materiały posiadają system bezpieczeństwa wykorzystujący rozwiązania techniczne chroniące informacje cyfrowe oraz ograniczające korzystanie z Materiałów przez Użytkownika według zasad wprowadzonych przez Usługodawcę i Producentów oraz
  2. niezależnie od tego czy Materiały podlegają ograniczeniom wynikającym z zabezpieczeń technicznych – Użytkownik powinien korzystać z nich zgodnie z zasadami korzystania określonymi przez Usługodawcę i Producentów oraz
  3. korzystanie w inny sposób z Materiałów może stanowić naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych. Zabezpieczenia techniczne stanowią nieodłączną część Materiałów oraz
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian zasad korzystania w odniesieniu do transakcji zawartych w przyszłości za pośrednictwem NINATEKI.
 3. Wszystkie Materiały dostępne w NINATECE są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Materiały, które mogą być traktowane przez Użytkownika jako obraźliwe, nieprzyzwoite lub drastyczne bądź budzące sprzeciw.
 5. Wyszczególnione rodzaje Materiałów i ich opisy mają ułatwić przeszukiwanie NINATEKI jednak Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność.

§ 9. Własność intelektualna NINATEKI

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że NINATEKA jako całość oraz jej części, wszelkie grafiki, znaki towarowe, interfejsy, klipy dźwiękowe, treści redakcyjne, skrypty i oprogramowanie wykorzystywane do realizacji Usługi, etc. zawierają informacje i materiały chronione na podstawie przepisów ochrony własności intelektualnej oraz innych przepisów prawa, do których uprawniony jest Usługodawca lub Producent. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać takich przedmiotów ochrony w jakikolwiek inny sposób niż w ramach korzystania z NINATEKI zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu i warunkami Umowy. W żadnym przypadku nie jest dopuszczalne powielanie stron NINATEKI (jej części) oraz jej zawartości, ich modyfikacja, najem, dzierżawa, użyczenie, obrót, jakiekolwiek rozpowszechnianie, tworzenie dzieł zależnych na ich podstawie. Użytkownik nie będzie używał NINATEKI. ani jego części i zawartości w jakikolwiek sposób niedozwolony, zwłaszcza poprzez naruszenie własności lub obciążanie przepustowości sieci. Nie jest dopuszczalna kompilacja treści, ogłoszeń, linków do innych stron oraz opisów stron NINATEKI. Nie jest dopuszczalne nieuprawnione posługiwanie się znakami towarowymi, grafikami, logo Usługodawcy oraz Producentów.
 2. Naruszenie praw ochrony własności intelektualnej oraz innych praw, o których mowa powyżej może spowodować pociągniecie Użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i karnej – włącznie z zapłatą odszkodowań pieniężnych.
 3. Usługodawca oraz Producenci zastrzegają sobie prawo do zmiany, zawieszenia, likwidacji lub uniemożliwienia dostępu do jakichkolwiek Materiałów, lub jakiejkolwiek części NINATEKI w każdym czasie i bez powiadomienia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie tych zmian lub wyłączeń przez Producentów.

§ 10. Konsekwencje naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany w procesie rejestracji do wprowadzania danych zgodnych z rzeczywistością.
 2. Dostęp do Serwisu, Usług lub Materiałów może zostać Użytkownikowi zablokowany w przypadku, gdy Użytkownik:
 3.  
  1. wykorzystuje Serwis, Usługi lub Materiały do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
  2. utrudnia innym Użytkownikom korzystanie ze Serwisu, Usług lub Materiałów, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Materiały;
  3. podejmuje działania mające na celu odczytanie haseł do Kont innych Użytkowników, w tym podejmuje próby nieuprawnionego odgadnięcia tych haseł;
  4. udostępnia hasło do swojego Konta innym Użytkownikom lub nieuprawnionym osobom trzecim;
  5. zamieszcza w Serwisie lub środowisku informatycznym, w którym znajdują się Materiały skrypty, programy lub pliki, które mogą zakłócać funkcjonowanie Serwisu lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Materiały;
  6. stosuje rozwiązania (w tym urządzenia lub oprogramowanie) umożliwiające korzystanie z Usługi w sposób nieuprawniony (w szczególności – nie na podstawie zawartej Umowy);
  7. dopuszcza się naruszenia Regulaminu – po skierowaniu do niego przez FINA wezwania w tym zakresie oraz bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na zaniechanie.

§ 11. Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik korzystający z Usługi odpłatnej z chwilą Rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę na warunkach określonych w Polityce Prywatności Serwisu, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę w celu określonym w ust. 4 i 6 poniżej następujących danych:
 3.  
  1.  
   1. imienia i nazwiska
   2. podanego przez Użytkownika przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego adresu e-mail,
   3. adresu IP Użytkownika,
   4. numeru ID właściwego dla danego Użytkownika zarejestrowanego;
   5. numeru konta bankowego (w przypadku Usług odpłatnych)
   6. numeru kart płatniczych (w przypadku Usług odpłatnych)
   7. nazwy firmy oraz numeru NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury w związku ze świadczeniem Usług odpłatnych)
 4. Administratorem danych osobowych jest Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, 02-739 Warszawa, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 344) (zwany dalej w niniejszym paragrafie „Administratorem”). Administrator danych osobowych może powierzyć ich przetwarzanie innemu podmiotowi.
 5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 powyżej zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania Umowy z Użytkownikiem zarejestrowanym oraz w celu świadczenia Usługi.
 6. Administrator ma prawo uzależnić korzystanie z Serwisu i świadczenie Usługi od weryfikacji danych osobowych Użytkownika.
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Administratora do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji o charakterze naukowym oraz edukacyjnym, a także w zakresie promocji tematyki zgodnej z celami statutowymi Administratora, pochodzących od Administratora lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody na takie wykorzystanie.
 8. Użytkownik zarejestrowany ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, przysługuje mu również prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania ich usunięcia.
 9. Administrator uprawniony jest do ujawnienia i udostępnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 10. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody w tym zakresie dane osobowe określone w treści ust. 2 powyżej będą przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. U. z 2019 r. poz. 1781).
 11. Akceptując treść Regulaminu, Użytkownik jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Prywatności Serwisu (załącznik nr 1 do Regulaminu) i zgadza się na postanowienia tam zawarte.
 12. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne dla świadczenia Usług przez Usługodawcę. Brak podania danych osobowych, podanie danych niepełnych bądź podanie danych osobowych nieprawdziwych uniemożliwia świadczenie Usług, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 13. Cofnięcie udzielonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe, lecz skutkowało będzie zaprzestaniem świadczenia Usług, jeżeli podanie danych osobowych, objętych cofnięciem zgody na ich przetwarzanie, było niezbędne do świadczenia Usługi. Wycofanie, przez Użytkownika, zgody na przetwarzanie danych osobowych, udzielonej Usługodawcy, nie delegalizuje czynności przetwarzania dokonanych przed złożeniem oświadczenia o cofnięciu zgody, a czynności przetwarzania, dokonane przez Usługodawcę, przed wycofaniem zgody przez Użytkownika, są legalne i pozostają w mocy.

§ 12. Reklamacje

 1.  
  1. Usługodawca nie udziela gwarancji jakości udostępnianych plików cyfrowych.
  2. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego przebiegu odtworzenia pliku cyfrowego, braku dostępu do pliku cyfrowego lub innych zakłóceń w działaniu Serwisu należy zgłaszać Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];
  3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
   1. adres e-mail Użytkownika do korespondencji,
   2. godzinę i sposób płatności,
   3. opis przedmiotu reklamacji, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu, tytuł Materiału, którego dotyczy problem,
   4. opis zgłaszanych zastrzeżeń (nieprawidłowości) wraz z określeniem żądania związanego ze składaną reklamacją oraz szczegóły dotyczące systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, którego dotyczy problem, z zastrzeżeniem, że Usługodawca może zwrócić się do Użytkownika o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia zgłoszenia
  4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni liczonych od momentu jej otrzymania przez Usługodawcę. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Usługodawca informuje o tym Użytkownika, wskazując nowy termin rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższy jednak niż30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.
  5. Reklamacje z tytułu nieudostępnienia Materiałów odpłatnych z powodu problemów w dokonaniu płatności należy zgłaszać bezpośrednio do Operatora płatności.

§ 13. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od Umowy oraz okoliczności, w których konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy

 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługuje Użytkownikowi, który zawarł z Usługodawcą Umowę jako konsument, tj. w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Użytkownik, o którym mowa w ust. 1, może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 5.
 3. Z odstąpieniem od Umowy nie wiąże się obowiązek poniesienia przez Użytkownika jakichkolwiek kosztów.
 4. Odstąpienia od Umowy Użytkownik dokonuje poprzez panel użytkownika lub drogą elektroniczną na adres Usługodawcy.
 5. Z uwagi na charakter Materiałów będących treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym w rozumieniu art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w sytuacji, gdy:
 6.  
  1. spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy oraz
  2. konsument został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 7. Podczas transakcji udzielania dostępu do Materiału Użytkownik jest pytany czy wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi natychmiast po dokonaniu płatności i jednocześnie zostaje poinformowany, że wyrażenie przez Użytkownika będącego konsumentem zgody na spełnianie świadczenia przed upływem 14 dni do odstąpienia od Umowy skutkuje wygaśnięciem prawa do odstąpienia od Umowy przez konsumenta. Użytkownik może wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy po jej zawarciu zaznaczając odpowiednie odrębne pole znajdujące się w Serwisie.

§ 14. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1.  
  1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby usługa dostępu do Materiałów została zrealizowana zgodnie z Regulaminem, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jej niepoprawne wykonanie w przypadku zaistnienia problemów technicznych, niezależnych od Usługodawcy.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu NINATEKI. Usługodawca będzie dokładał wszelkich starań, aby przerwy takie zdarzały się jak najrzadziej.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia NINATEKI w celu naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub też oprogramowania, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Użytkowników.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu korzyści utraconych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z przerwami lub zakłóceniami w świadczeniu usług, o których mowa w ust. 3.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Dotyczy to także szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe i inne tego typu oprogramowanie.
  6. Usługodawca nie odpowiada za szkody wynikłe z utraty przez Użytkownika Identyfikatora Użytkownika lub Hasła umożliwiającego Użytkownikowi korzystanie z NINATEKI lub z wejścia w posiadanie Identyfikatora Użytkownika lub Hasła przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie), w przypadku, gdy nie ponosi winy za wystąpienie takich zdarzeń.
  7. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z NINATEKI, w tym za sposób i skutki korzystania przez Użytkownika z Materiałów uzyskanych za pośrednictwem NINATEKI w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 15. Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin jest publikowany i udostępniany Użytkownikom pod adresem https://ninateka.pl/stopka/regulamin/ w sposób umożliwiający jego pobranie i wydrukowanie.
 2. Warunkiem korzystania z Usługi dostępnej w NINATECE jest akceptacja Regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku:
  1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących świadczenie Usługi mającej wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Stron oraz treść Umowy lub zmiany ich interpretacji wskutek orzeczeń sądów, decyzji, zaleceń lub rekomendacji właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,
  2. zmiany sposobu świadczenia Usługi wynikającej ze względów biznesowych, technicznych lub technologicznych,
  3. rezygnacji ze świadczenia Usługi lub wprowadzenia nowej.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu, nowa wersja Regulaminu podlega publikacji w sposób określony w ust. 1, wraz z określeniem momentu jej wejścia w życie.
 5. Prawa i obowiązki Stron Umowy, do momentu akceptacji przez Użytkownika nowej wersji Regulaminu, reguluje Regulamin w wersji zaakceptowanej przez Użytkownika. Usługodawca może, publikując nową wersję Regulaminu i uwzględniając charakter wprowadzonych zmian, każdorazowo określić skutki braku akceptacji Regulaminu.
 6. Użytkownicy zarejestrowani są dodatkowo informowani o zmianach Regulaminu na adres e-mail podany przy Rejestracji.

§ 16. Postanowienia dodatkowe

 1.  
  1. Zasady nieobjęte Regulaminem, a dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników, podlegają zasadom Polityki Prywatności Serwisu.
  2. Minimalny czas trwania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy określony jest czasem projekcji Materiału (w przypadku jednorazowego odtworzenia).
  3. W celu zawarcia Umowy Użytkownik nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość, wyższych niż stosowane zwykle za takie korzystanie.
  4. Usługodawca nie wymaga od Użytkownika złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
  5. Usługodawca udostępnia następujący adres poczty e-mail do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących Serwisu: [email protected]
  6. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Użytkownik korzysta z serwisu w sposób nieodpowiedni, Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia natychmiastowych kroków w celu wyegzekwowania zgodnego z prawem  korzystania z NINATEKI lub jej części bądź prawidłowej realizacji  postanowień Regulaminu. W tym celu Usługodawcy przysługuje prawo ujawnienia danych osobowych Użytkowników organom uprawnionym do ścigania przestępstw, sądom oraz organom administracji publicznej , jeśli takie ujawnienie jest niezbędne dla przywrócenia zgodnego z prawem korzystania z NINATEKI.
  7. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

FINA ID © 2021 RODO Regulamin 

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Polityka Prywatności Serwisu